You are here: คอร์สเตรียมสอบ เตรียมสอบ SAT

คอร์สเรียนเตรียมสอบ SAT

SAT ย่อ มาจาก Scholastic Aptitude Tests หรือ Scholastic Assessment Tests ซึ่งเป็นการสอบมาตรฐานของเด็ก high school ในอเมริกา เทียบได้กับการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ผู้ที่จัดสอบ SAT คือ Collegeboard ( http://www.collegeboard.com/ ) อย่างไรก็ดี ยังมีการสอบที่ลักษณะที่คล้ายกันกับ SAT ของเด็กในระดับ middle school ด้วย เช่น PSAT เป็นต้น มหาวิทยาลัยจะนำคะแนนสอบ SAT นี้ไปเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา แต่ละมหาวิทยาลัยก็จะมีเกณฑ์การใช้คะแนนนี้ต่างกันไป

สำหรับการสอบนั้น น้อง ๆ จะต้องสอบ SAT และ SAT Subject ซึ่งตัวหลังนี้น้อง ๆ อาจจะสอบกันจากเมืองไทยไปแล้ว ส่วนคนที่ยังไม่เคยสอบ การสอบ SAT ทั้งสองประเภทนี้จะต้องสอบแยกกันเป็นครั้ง ๆ และจะสามารถสอบได้หลายครั้งตามกำลังทรัพย์ของแต่ละคน โดยมากแล้วมหาวิทยาลัยจะเลือกพิจารณาคะแนนครั้งที่ดีที่สุด

ชนิดการสอบ

SAT สามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภท คือ SAT I(Reasoning Test) และ SAT II(Subject Test)

SAT-I (Reasoning Test)
จะประกอบด้วยข้อสอบ 3 ส่วน คือ Critical Reading, Math และ Writing ( เรียกส่วนที่ไม่ใช่ Math ว่า Verbal) โดยแต่ละส่วนจะคิดเป็นคะแนนส่วนละ 800 คะแนน รวมทั้งหมดเป็น 2400 คะแนน ช่วงคะแนนในแต่ละส่วนจะมีได้ตั้งแต่ 200-800 คะแนน

»

Critical Reading นั้นจะมีคำถามอยู่สองชนิด คือ vocabulary part และ reading part ส่วน

»

Math จะเป็นคำถามคณิตศาสตร์ ทั่ว ๆ ไป (ความรู้ประมาณ ม. 3) มีทั้งตัวเลือกและเติมคำตอบในช่อง (grid)

»

Writing จะประกอบด้วย essay, grammar (error recognition) และ sentence completion

SAT-II (Subject Test)
เป็นการสอบวัดผล ทางวิชาการแยกเป็นรายวิชา โดยที่น้อง ๆ จะได้เลือกวิชาที่ต้องการสอบ โดยปกติแล้วการสอบ SAT Subject Test จะสอบกันสองหรือสามวิชา และการสอบจะมี 3 ช่วง แต่ละช่วงคือหนึ่งวิชา สามารถเลือกทำวิชาใดก่อนก็ได้ เนื้อหาของ SATII นั้นครอบคลุมความรู้พื้นฐานของแต่ละวิชาตามที่ได้เรียนช่วงมัธยมปลาย โดยส่วนมากวิชาที่พี่ ๆ ชอบสอบจะเป็นวิชาสายวิทย์ เช่น MathII ( มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะบังคับตัวนี้) Physics หรือ Chemistry หรือ Biology เพราะสามารถทำคะแนนได้ง่ายกว่าวิชาอื่น แต่หากน้อง ๆ นึกสนุก วิชาพวกภาษา หรือประวัติศาสตร์ก็มีให้น้อง ๆ ได้เลือกสรรเช่นกัน ตัวอย่างวิชาที่ให้เลือกสอบ เช่น Math level I, Math level II, Chemistry, Physics, Molecular Biology, Ecological Biology, World History, Listening, etc.

รายละเอียดของข้อสอบ SAT ใหม่
ตามที่ข้อสอบ SAT ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของข้อสอบในเดือนมีนาคม 2005 นั้นรูปแบบของข้อสอบใหม่ประกอบโดยข้อสอบ 7 ประเภทดังนี้

1.

Math: Multiple Choice

»

เป็นข้อสอบเลขระดับมัธยมปลายโดยมีตัวเลือกให้ 5 ข้อ

»

เรียนวิชา Math ของ GMAT ได้ ( GMAT ยากกว่า SAT)

2.

Math: Grid-Ins

»

เป็นข้อสอบเลขระดับมัธยมปลายโดยไม่มีตัวเลือกให้

»

เรียนวิชา Math ของ GMAT ได้

3.

Identifying Sentence Errors

»

เป็นข้อสอบ Grammar เหมือน TOEFL CBT แต่มีตัวเลือก 5 ข้อ

»

เรียนวิชา Error Identification ของ TOEFL ได้ ( TOEFL ง่ายกว่า SAT)

4.

Improving Sentences

»

เป็นข้อสอบ Grammar และ Style โดยมีตัวเลือก 5 ตัวเลือก

»

เรียนวิชา Sentence Correction ของ GMAT ได้ ( GMAT ยากกว่า SAT)

5.

Identifying Paragraph Errors

»

เป็นข้อสอบ Writing โดยมีตัวเลือก 5 ตัวเลือก

»

เรียนวิชา Paragraph ของ TOEFL iBT ได้

6.

Essay

»

เป็นข้อสอบ Writing

»

เรียนวิชา Writing ของ GMAT ได้

7.

Sentence Completion

»

เป็นข้อสอบ Vocabulary และ Reading โดยผู้สอบต้องเลือกคำศัพท์เติมในช่องว่าง

»

สามารถทดแทนด้วยการเรียน Vocabulary และ Reading ของ GMAT ได้

»

ผู้เรียนควรท่องศัพท์เพิ่มเติม

8.

Reading Comprehension

»

เป็นข้อสอบ Reading โดยมีตัวเลือก 5 ตัวเลือก

»

เรียนวิชา Reading ของ GMAT ได้

การให้คะแนนในแต่ละส่วน
นักศึกษาจะได้รับ คะแนนทั้ง 3 ส่วนคือ การอ่าน วิเคราะห์และวิจารณ์ คณิตศาสตร์ และการเขียน (Critical Reading, Mathematics and Writing) โดยที่แต่ละส่วนจะมีคะแนนในช่วง 200 - 800

 

การสมัครสอบ และตารางสอบ
น้อง ๆ สามารถสมัครสอบ SAT ออนไลน์ได้ที่ www.collegeboard.com โดยที่ตารางสอบและตารางสมัครสอบมีดังนี้ ที่มา: http://www.collegeboard.com/student/testing/sat/calenfees/calenfees2.html

 

การเตรียมตัวก่อนสอบ

SAT-I

»

Critical Reading น้อง ๆ ควรอ่านหนังสือศัพท์ เช่น Word Smart และฝึกทำ Reading โดยหาตัวอย่างข้อสอบหรือ prep guide เช่น Barron หรือ Princeton Review

»

Math การเตรียมตัวส่วนนี้ น้อง ๆ ควรฝึกทำโจทย์เลข จากหนังสือสอบ SAT part math หรือ MathII ของ SATII เพื่อดูศัพท์ทางคณิตศาสตร์ทั่วไป

»

Writing ควรอ่าน Grammar ฝึกทำ Error Recognition และฝึกเขียน 5 paragraphs essay

SAT-II
การ เตรียมตัวแต่ละวิชาจะแตกต่างกันไป น้อง ๆ สามารถหาแนวข้อสบมาทำได้จากหนังสือ prep guide ต่าง ๆ ส่วนใหญ่แล้ว พี่ ๆ จะทิ้งหนังสือพวกนี้ไว้ให้อยู่แล้ว และถ้าเป็นวิชาสายวิทย์ เนื้อหาก็จะไม่ยากเกินไปนัก  

คะแนนสอบ SAT ใช้ยื่นสมัครที่ไหนได้บ้าง?

1.

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
วิศวกรรมยานยนต์
วิศวกรรมนาโน

4.

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5.

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสุตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6.

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสุตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7.

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เทคโนโลยีการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
วิทยาการคอมพิวเตอร์

8.

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9.

หลักสูตรวิทยาศาสตรและการบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10.

หลักสูตรนานาชาติกว่า 10 สาขาวิชา มหาวิทยาลัยมหิดล

11.

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรและศิลปบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

12.

หลักสูตรนานาชาติทุกสาขาวิชา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และอื่นๆ อีกหลายหลักสูตร

There are 2 types of SAT tests; SAT Reasoning and SAT Subject tests.

What is the SAT Reasoning test?

* Subject Tests (formerly SAT II: Subject Tests) are designed to measure your knowledge and skills in particular subject areas, as well as your ability to apply that knowledge.
* The tests' content evolves to reflect current trends in high school curricula, but the types of questions change little from year to year.
* Many colleges use the Subject Tests for admission, for course placement, and to advise students about course selection.
* Some colleges specify the Subject Tests they require for admission or placement; others allow applicants to choose which tests to take.
* Subject Tests fall into five general subject areas; English, History, Mathematics, Science, and Languages

Who can take the SAT?

* The SAT is typically taken by high school juniors and seniors who wish to persue to undergraduate degree abroad. Leading universities in USA require SAT scores.

Where can it be taken?

* The test centres in Thailand are located as follows :

  • Bangkok :

+ Ruamrudee International School
+ Bangkok Pattana School
+ Bangkok New International School

  • Chiang Mai :

+ Prem Tinsulanonda
+ Chiang Mai International School

  • Phuket :

+ Phuket International School

How to register?

* Online registration. For more information, please visit www.collegeboard.com for both SAT tests.

How much does it cost?

* The table below shows the price list for both SAT Reasoning and SAT Subject tests.

Test Fees
SAT Reasoning Test™ $ 45
SAT Subject Tests™
Basic registration fee $ 20
Language Tests with Listening (add to basic reg. fee) add $ 20
All other Subject Tests (add per test to basic reg. fee) add $ 9
Additional Processing Fees (add to test fees)
Register by phone (available only if you have registered before) $ 12.50
Change fee (test type, center, or date change) $ 22
Late fee $ 23
Standby fee $ 38
International processing fee (for students testing in countries other than the United States, U.S. territories, and Puerto Rico) $ 26
Additional surcharge for testing in India and Pakistan $ 2

SAT Preparation Course at Piccadilly